Описание на проекта

IMG_20180703_191949_1cropped-logo-ready.jpgСУ „Иван Вазов” е средищно училище в община Вършец, избрано през учебната 2017 – 2018г. за Иновативно училище. В него се обучават около 650 ученици в общообразователни паралелки; чуждоезиков профил – Английски език; технологичен профил; природоматематически профил; технологичен профил – Туризъм; професионални паралелки с професия „Оперативно счетоводство“, „Техник-озеленител“ и „Продавач-консултант“. Около 62% от възпитаниците ни са роми, което налага специфични подходи в обучението и мотивацията им.
Oсновните приоритети на училището са повишаване качеството на учебно-възпитателната работа, ефективно изучаване на чужди езици, повишаване квалификацията на учителите, преподаване на предмети на английски език, по-активно прилагане на иновативни методи и ИКТ в обучението. Европейският ни план за развитие включва като основна дейност мобилности с цел повишаване качеството на преподаване.
Планирани дейности:
1. „ИТ курс: Аудиовизуални технологии и социални медии за класната стая“ – 2 мобилности (Europass) – с цел запознаване с нови интерактивни насоки и методи на преподаване на английски език и разширяване познанията за използването на аудиовизуалните технологии и социалните медии в часовете.
2. „Преподаване на 21-ви век – обучение базирано на компетенции, меки умения и творчество“ – 2 мобилности (Europass) – с цел изследване на теми и практически идеи свързани с решаване на проблеми, сътрудничество, комуникация, критично и креативно мислене. Курсът предлага и необходимите ни теоретични и практически умения свързани с учене, базирано на решаване на проблеми, проектно-базирано обучение и „обърната класна стая“.
3. „Теория и практика на преподаването на учебен предмет на чужд език“ – 2 мобилности (Alpha College of English) – с цел учителите да придобият знания как да преподават предмети на английски език в профилираните и езиковите паралелки.
4. „Структурирани образователни посещения в училища/ институти и обучителен семинар в Швеция“ – 2 мобилности (English Matters)- с цел директорът и психологът на СУ „Иван Вазов“ да посетят организации, където да наблюдават как на практика се прилагат успешните методи на шведската образователна система, за да може да се адаптират към нашата действителност.
Резултати от проекта:
1. Осъществени 8 мобилности и получени 8 сертификата.
2. Изготвени и предадени 8 доклада и портфилиа.
3. Разработени брошури и „Открити уроци“ с акценти от обученията и идеи за тяхното практическо приложение.
4. Промотиране на проекта на семинар и пред Обществения съвет.
5. Изготвяне на филм на български и английски език, който ще бъде споделен в Youtube.
6. Споделяне на придобития опит на организирани от експерта по чуждоезиково обучение към РУО – Монтана срещи с колеги по чужди езици от цялата област.
7. Изготвяне на презентация и качването й на училищния сайт.
8. Публично представяне на проекта на страниците на местния вестник „Вършец”.
9. Поставяне на информационни табла с акценти и резултати от участията в курсовете, които ще бъдат окачени на видно място в двата корпуса на училището и фоайето на сградата на Община Вършец.
Методология на реализиране на проекта:
1. Анализ на нуждите на училището и педагогическия персонал за професионална квалификация.
2. Осъществяване и контрол на извършените мобилности.
3. Разпространение и анализ на постигнатите резултати.
Въздействие:
Въздействие върху учителите – професионално и личностно израстване; подобряване на нивото на английски език; повишаване на мотивацията за работа; надграждане на уменията за работа с новите технологии, меките умения и компетенции, проектно-базираното обучение, „обърнатата класна стая“; придобиване на квалификация за преподаване на предмети на английски език; запознаване с шведското образование.
Въздействие върху организацията – подобряване качеството на образованието; осъвременяване методите за работа; разширяване приложението на ИКТ и нови платформи в обучението; прилагане на проектно-базирано и интердисциплинарно обучение, което е в подкрепа на развитието ни като Иновативно училище.
Въздействие върху учениците – аудиовизуалните технологии, мобилните приложения и съвременни методи на обучение ще насърчат учениците за ефективно усвояване на учебния материал; повишаването на личностната им мотивация ще доведе до изграждане на толерантност в условията на мултиетническа среда и формиране на активна гражданска позиция.
Реализирането на плана на СУ „Иван Вазов” за европейска мобилност ще повиши нивото на ключовите компетентности на преподавателите, ще разшири контактите им, ще осъвремени методите им на работа, ще разшири приложението на ИКТ и използването на нови платформи и методи на преподаване.
Потенциалните дългосрочни ползи за училището от участието по програма “Еразъм +” са издигане на авторитета му, повишаване на качеството на образование, създаване на дългосрочно международно сътрудничество. Проектът ще отговори на нуждите за постоянно развиващите се изисквания за социално, културно, технологично и лингвистично многообразие.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s