Mobility 3: 21st Century Teaching: Competence–Based Education, Soft–Skills and Creativity „Преподаване на 21-ви век – обучение базирано на компетенции, меки умения и творчество“

europassEuropass Teacher Academy – Florence

Dates: 03.09.2018 – 14.09.2018 in Florence, Italy
Receiving organisation: Europass Teacher Academy, Florence
Contact Person (name, function, e-mail, tel): David Baroni, manager of the course, david.baroni@europass.it

Participants: Elena Nikolova and Vanya Strahilova attended a two-week course (from 3.09.2018 to 14.09.2018) entitled “21st Century Teaching Course Based on Education, Soft Skills and Competences”

pict1
The program included day-to-day activities on various topics and familiarization with the cultural history of the host country. During the training we participated in a wide range of practical activities focused on competence – based education, skills development and creativity. We received concrete answers to many questions about new teaching methods and techniques as well as practical ideas related to problem solving, collaboration, communication, critical and creative thinking. The course introduced the delicate questions of assessment and showed a lot of tools, suitable for the assessment of complex tasks and high – order skills.
During the two – week training, the most practical topics that were addressed were the key competences and styles of learning, collaboration, communication and critical thinking. Putting the student in the center of the learning process, motivation and new methodologies of teaching were also among the subjects covered in the qualification course.
In today’s world, an important part of which is education, it is also important that teaching goes hand in hand with the development of new technologies. That is why, a great variety of online resources for the benefit of students were introduced during the course. We also learned how to use technology to make and develop a portfolio.
Erasmus knowledge is also among the benefits of attending this course, and this invariably leads to an increase in the potential for professional development.
We exchanged ideas about good teaching practices in English, we took part in creative workshops, we learned about the Italian culture and history. Europass offered organized visits both in the city and in the Tuscan region. We visited many churches, museums and cathedrals, as well as the world famous Uffizi Gallery, considered to be the Florentine jewel of medieval art, the largest cathedral of architect Brunelleski, so called Duomo, Palazzo Vecchio’s old palace, which now houses the Florence municipality, the popular Ponte Vecchio Bridge, the only bridge preserved in its original form on the Arno River, now turned into a jewelery market. We saw many works by Michelangelo, Leonardo, Rafaello, Titian, Botticelli and other favorite authors of the Medici family.
The Monitoring and Mentoring process of the participants before, during and after the mobility were organized as follows:
The course provider was responsible to:
1. organize and provide the course according to the program;
2. provide all the necessary materials;
3. help the participants to find accommodation;
4. give certificates to the participants;
5. help the participants to fill in the mobility documents.
The principal of Ivan Vazov High School, the coordinator of the project and the accountant were responsible to:
1.communicate with the National Agency, sign the contract and communicate with the receiving organization before the mobility.
2. prepare all the documents and pay the fees and other expenses.
3. the coordinator monitors the process of filling in the individual reports by each participant and the required information in Mobility Tool after the course.
Evaluation and Recognition of the mobility:
1. we received and presented our certificates;
2. we made a presentation about their mobility and the acquired knowledge;
3. we started writing our individual reports to be uploaded in Mobility tool;
4. we will organise lessons which will be visited by the principal and other teachers from the school to demonstrate the new teaching techniques;
5. we will take part in a seminar to share the acquired knowledge;
6. we will participate more actively in the interdisciplinary and innovative projects of the school.

Мобилност 3: „Преподаване на 21 – ви век – обучение, базирано на образование, меки умения и компетенции“

от 3.09.2018 до 14.09.2018г. във Флоренция, Италия

Обучителна институция: “Европас Тийчър Академи”, Флоренция
Контакт: Дейвид Барони, управител на курса david.baroni@europass.it

Участници: Елена Николова и Ваня Страхилова

Квалификационният курс бе проведен от образователна институция Europass Teacher Academy. Програмата включваше ежедневни занимания на различни теми и запознаване с културната история на страната, домакин на обучението.
По време на обучението участвахме в широк спектър от практически дейности, насочени към образование, основано на компетенции, развитие на умения и творчество. Получихме конкретни отговори на много въпроси относно нови методи и техники на преподаване, както и практически идеи, свързани с решаване на проблеми, сътрудничество, комуникация, критично и творческо мислене. Курсът въведе участниците в деликатните въпроси на оценяването и показа доста инструменти, подходящи за оценка на сложни задачи и умения от висок клас. В двуседмичното обучение сред най – практически приложимите теми, които бяха застъпени в работата бяха ключовите компетенции и стиловете учене, сътрудничеството, комуникацията и критичното мислене. Поставянето на ученика в центъра на образователния процес, мотивацията и новите методологии при поставянето на задачи също бяха сред застъпените в квалификационния курс теми.
В съвременния свят, важна част от който е и образованието, от особена важност е преподаването да върви успоредно с развитието на електронните технологии. Така от полза ще бъдат представените многобройни онлайн източници в полза на учениците, както и ползването на технологиите за изработка и усъвършенстване на портфолио.
Знанията по програма Еразъм също са сред ползите от присъствието на този курс, а това неизменно води до повишаване на потенциала за професионално развитие. Бяха разменени идеи за добри практики на преподаване, творчески работилници на английски език, опознахме част от културата и историята на Италия, като образователната институция предложи организирани посещения както в града, така и в района на Тоскана. Посетихме множество църкви, музеи и катедрали, както и световноизвестната галерия Уфици,смятана за флорентинското бижу на средновековното изкуство най – голямата катедрала на архитекта Брунелески, т.н. Дуомо, старият дворец Палацо Векио, в който в момента се помещава общината на Флоренция, популярния мост Понте Векио, единственият запазен в оригинал на р. Арно, а сега превърнат в бижутерски пазар. Видяхме множество творби на Микеланджело, Леонардо, Рафаело, Тициан Ботичели и други от любимите автори на фамилията на Медичите.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s