Dissemination/ Разпространение на резултати и въздействие

На 12.10.2018г. в СУ “Иван Вазов” град Вършец отбелязахме #ErasmusDays. Участници в мобилностите споделиха своя опит и възможностите, които предлага програма Еразъм+ за усъвършенстване и сътрудничество между учащи от цяла Европа. Представихме презентация за текущите проекти: “Иновация чрез квалификация”, “Кариерно планиране в онлайн бизнеса” и “Всеки си има история”.
Ivan Vazov High School Varshets took part in #ErasmusDays. We organized presentation where participants in the current projects : “Innovation through qualification”, “Career planning in Online business”, “Everyone has a story”, shared their experience.

На 11 – ти март 2019 г. проведохме видеовръзка между 8а клас на СУ”И.Вазов”, гр. Вършец, и техни връстници от училище Terra Alta, гр. Грандеса, Каталуния близо до Барселона, Испания. Връзката стана възможна благодарение на програма Etwinning и проект Еразъм +, които позволиха на класните ръководители Елена Николова и Роса Доменех да инициират проекта. Така, благодарение на квалификационните курсове по проекта, учениците имат възможност да общуват и практикуват езика извън класната стая, което е и една от устойчивите цели на проекта.Това са нашите първи стъпки в опознаването между децата и на културата на двете държави чрез Mistery country. Благодаря и на всички и най – вече на Rosa Doménech за приятелството и партньорството, започнало в гр. Дъблин, Ирландия.

On March 11, 2019. we conducted a video between 8th grade of “Ivan Vazov” High School, Varshets, and their peers from school Terra Alta, the town of Grandesa near Barcelona, Catalonia, Spain. The link became possible thanks to the Etwinning programme and Erasmus project +, which allowed the head leaders Elena Nikolova and Rosa Doménech to initiate the project. So, thanks to qualifying courses under the project, students have the opportunity to communicate and practice the language outside the classroom, which is one of the persistent objectives of the project. These are our first steps in understanding, between the children and the culture of the two countries, through Mistery country. Thanks to everyone and especially to Rosa Doménech for our friendship and partnership, that started in Dublin, Ireland.

На 27-ми март 2019г. ,учениците от XIIб клас при СУ”Иван Вазов” гр.Вършец посрещнаха свои връстници и техните преподаватели по английски език от Турция и Унгария, благодарение на проект Еразъм. Те наблюдаваха урок по английски език на тема “Българските традиции, обичаи и фолклор”. Наученото по време на квалификационния курс “Аудиовизуални и социални медии за класната стая” по проект Еразъм ми помогна да направя урока още по-атрактивен за нашите гости.
Благодаря на всички и най-вече на колежката Катя Замфирова, която също се присъедини към нас.
On March 27, 2019, 12th grade students from Ivan Vazov Secondary School in Varshets met their peers and their teachers in English from Turkey and Hungury, thanks to the Erasmus project. They attended an English lesson on Bulgarian traditions, customs and folklore. What I learnt during the qualifying courses under Erasmus+ project “Audiovisuals and social media for the classroom” helped me make my lesson more attractive for our guests.
Thanks to everyone, especially to my colleague Katia Zamfirova, who also joined us.

На 24.04.2019г. бе представянето на интердисциплинарен проект “Да спасим света от пластмаса” (Save our place from plastic) в 5а клас с ръководител Катя Замфирова. Учениците призоваха своите учители, родители и приятели да рециклират пластмасовите отпадъци, за да бъде бъдещето им възможно. Проекта се осъществява успоредно и в etwinning платформата с ученици от Германия и Украйна.
On 24.04.2019 we presented our interdisciplinary project “Save our place from plastic” in cooperation with students from Germany and Ukraine in etwinning.

По инициатива на Ваня Страхилова се проведе интердисциплинарният проект по география и икономика, биология и ЗО и ИТ, който има за цел да се привлече вниманието на ученици и родители към неприемливото положение, че 1 милиард хора продължават да страдат от хроничен глад и недохранване във време на невиждано изобилие. Тези хора водят живот в мизерия и са лишени от едно от най-основните човешки права: правото на храна. Повишаването на осведомеността относно проблема с глада мобилизира енергия за намиране на решение чрез използване на редица алтернативни храни – път към хранителната сигурност.
Събраните средства учениците даряват в полза на СУ „Иван Вазов“ и имената им ще бъдат вписани в Златния дневник като Випуск №1, допринесъл за благото на училището.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s